PACK-CXL در عفونت قارچی قرنیه

ژورنال جراحی انکساری

مقاله‌ای در خصوص استفاده‌ی موفق از PACK-CXL به‌عنوان درمان اصلی در عفونت قارچی قرنیه مرتبط با لنزهای تماسی

مشترک خبرنامه ما شوید.