|

CXL at the Slit Lamp

متقابل مدرن

|

اولین اتصال متقاطع قرنیه در لامپ شکاف

فیلم های زیر در مورد هر مرحله از یک روش اتصال متقاطع که در لامپ شکاف انجام می شود ، به شما بینش می دهند. دستگاه C-eye را می توان روی بسیاری از لامپ های مختلف Haag-Streit و Zeiss از نوع شکاف نصب کرد. لیستی از لامپ های شکاف مناسب را مشاهده کنید اینجا.